जन्ती को माझमा बेउलिको ढलिमली |
जिब्रो

Show Answer